goldman sachs obligacji

Fundusz inwestuje głównie w krótko- i średnioterminowe instrumenty dłużne, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz emitentów mających siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej. Ekspozycja portfela inwestycyjnego na walutę polską wynosi od 70% do 100% aktywów netto. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski – od 15% do 100% aktywów.

goldman sachs obligacji

Fundusz charakteryzuje stosunkowo wysokie ryzyko stopy procentowej, czyli ryzyko zmiany cen obligacji wywołanych zmieniającymi się stopami procentowymi. Fundusz inwestuje w krótko- i średnioterminowe dłużne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub NBP oraz emitentów mających siedzibę na terytorium Polski. Pozostała część aktywów może być lokowana w listy zastawne, depozyty, jednostki i tytuły uczestnictwa. Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji to produkt z grupy funduszy dłużnych o uniwersalnej strategii. Co do zasady jest rozwiązaniem o względnie niskim poziomie ryzyka.

Struktura aktywów

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, a także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane. Dane te mogą być ponadto przetwarzanie przez naszych współpracowników, którzy świadczą usługi na naszą rzecz, w szczególności w zakresie obsługi księgowej, https://www.fx770.net/wiadomosci-forex/ obsługi IT lub hostingu. Produkt ten jest dedykowany inwestorom, którzy poszukują rozwiązań podejmujących walkę o wynik i akceptują relatywnie wyższe wahania jednostki. Jest to więc produkt dla maksymalistów, którzy chcą wykorzystywać szanse pojawiające się na rynku długu.

  1. Fundusz nie lokuje aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne.
  2. Fundusz charakteryzuje stosunkowo wysokie ryzyko stopy procentowej, czyli ryzyko zmiany cen obligacji wywołanych zmieniającymi się stopami procentowymi.
  3. Zarządzający posiada bowiem mandat na wykorzystywanie większości dostępnych na rynku możliwości.

Istotną pozycją w portfelu nieskarbowym są obligacje wyemitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, natomiast w przypadku emitentów korporacyjnych cechą wyróżniającą jest niewielka skala zaangażowania w pojedyncze podmioty. Realizuje swój cel inwestycyjny poprzez dążenie do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu indeksu Treasury BondSpot Poland. W związku z tym do 100 % aktywów może inwestować w instrumenty dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, wchodzące w skład tego indeksu. Indeks Treasury BondSpot Poland odzwierciedla zmiany wartości polskich obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu i różnych terminach wykupu notowanych na rynku BondSpot.

Kredyt Inkaso uplasowało eurowe obligacje w całości

Zarządzający posiada bowiem mandat na wykorzystywanie większości dostępnych na rynku możliwości. W zakresie papierów skarbowych, będących filarem portfela, podejmowane może być Tydzień rynkowy – listopad – tydzień 3 relatywnie wyższe ryzyko. Walka o stopę zwrotu rozgrywa się również na rynkach zagranicznych, także tych bardziej egzotycznych, w zależności od bieżącej sytuacji rynkowej.

goldman sachs obligacji

Aktywa funduszu inwestowane są głównie w średnio- i długoterminowe instrumenty dłużne, w szczególności obligacje emitowane, gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Ich udział powninien stanowić nie mniej niż 50% wartości aktywów netto funduszu. Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Produkt powinien spełnić oczekiwania inwestorów wymagających walki o wynik na rynku obligacji skarbowych. Będzie odpowiedni dla osób, które stronią od bardziej ryzykownych produktów, ale chcą, by ich oszczędności były aktywnie zarządzane.

Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji – efektywność w każdym calu

Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, nie będące papierami wartościowymi emitowanymi, poręczonymi lub gwarantowanymi przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski – od 0% do 85% aktywów. Fundusz nie lokuje aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne. Fundusz realizuje cel inwestycyjny dążąc do wykorzystania zmienności na rynku dłużnych instrumentów finansowych, w związku z czym duration (średni ważony termin do wykupu) portfela inwestycyjnego Funduszu może być ujemne. Ekspozycja portfela na polskiego złotego wynosi od 70% do 100% aktywów Funduszu.

Post A Comment

Etiam tristique venenatis metus, eget maximus elit mattis et. Suspendisse felis odio,